: absolute; top: 0px; rıght: 0px" border="0" alt="NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, TÜRKİYE CANIM FEDA SANA, www.bilgeadam.npage.de Sitesi ADNAN ÖZTÜRK byAdnanoe Sunar.." src="https://file1.hpage.com/005375/82/bilder/bilgeadam060.gif" /> 

 ATATÜRK ÜN TÜM B?LG?LER?

 


byAdnanoe 

1.AL? RIZA EFEND?N?N SOYU

2.ZÜBEYDE HANIMIN SOYU

3.DO?DU?U EV?

4.HAYATI

5.KRONOLOJ?

6.ÖZLÜK DOSYASI

7.MADALYALARI

8.?LKE VE ?NKILAPLARI

9.SAVARONA

10.ÖZEL E?YALARI

11.ATATÜRK'ÜN SÖZLER?

12.OKUDU?U K?TAPLAR

13.YAZDI?I MEKTUPLAR

14.KURDU?U KURULU?LAR

15.YAZDI?I ???RLER

16.ATATÜRK RES?MLER?

17.ATATÜRK'ÜN EBED?YETE ?NT?KAL?

18.ÇE??TL? ATATÜRK V?DEOLARI

19.ATATÜRK BELGESEL? ?NG?L?ZCE(english)

20.ATATÜRK'Ü A?LATAN OLAY

21.ATATÜRK'ÜN AMER?KALILARA KONU?MASI
ATATÜRK Kronolojisi

1881: Selanik'te do?du.

1893: Askeri Rü?tiye'ye girdi ve Kemal ad?n? ald?.

1895: Selanik Askeri Rü?tiyesi'ni bitirdi, Manast?r Askeri ?dadisi'ne girdi.

1899 Mart 13: ?stanbul Harp Okulu Piyade s?n?f?na girdi.

1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete ç?kard?.

1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzba?? olarak bitirdi, ?am'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alay?'nda staj yapmak için atand?.

1906 Ekim: ?am'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. ?am'da topçu staj?n? yapt? ve Kola?as? oldu

1908 Temmuz 23: Me?rutiyet'in ilan edilmesi için çal??malar?.

1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subay? olarak çal??t?.

1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, ?stanbul'a Genelkurmay'a naklen atand?.

1911 Kas?m 27: Mustafa Kemal, Binba??l??a yükseldi.

1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk sald?r?s?n? yönetti.

1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ate?emiliterli?i'ne atand?.

1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbayl??a yükseltildi.

1915 ?ubat 2: Mustafa Kemal, Tekirda??'nda 19. Tümeni kurdu.

1915 ?ubat 25: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidi?i.

1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Ar?burnu'nda ?tilaf Devletleri'ne kar?? koydu.

1915 Haziran 1: Mustafa Kemal'in Albayl??a yükseli?i.

1915 A?ustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanl???'na atand?.

1915 A?ustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan dü?man? geri att?.

1916 Nisan 1: Mustafa Kemal'in Tu?generalli?e yükseli?i.

1916 A?ustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Mu?'u dü?man elinden kurtard?.

1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu aç?klayan raporunu yazd?.

1917 Ekim: Mustafa Kemal, ?stanbul'a döndü.

1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü s?n?rlar?m?z üzerinde dü?man sald?r?lar?n? durdurdu.

1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas?.

1918 Ekim 31: Mustafa Kemal'in Y?ld?r?m Ordular? Grup Komutanl???'na atanmas?.

1918 Kas?m 13: Y?ld?r?m Ordular? Grup Komutanl???'n?n kald?r?lmas? ve Mustafa Kemal'in ?stanbul'a dönü?ü.

1919 Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfetti?li?i'ne atanmas?.

1919 May?s 15: ?zmir'e Yunan'l?lar?n asker ç?karmas?.

1919 May?s 16: Mustafa Kemal, Band?rma vapuruyla ?stanbul'dan ayr?ld?.

1919 May?s 19: Mustafa Kemal, Samsun'a ç?kt?.

1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfetti?i ünvan?n? ald?.

1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne ça??rd?.

1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal'in ba?kanl??? alt?nda Erzurum Kongresi'nin toplanmas? ve bir Temsil Kurulu seçerek da??lmas?. (7 A?ustos 1919)

1919 Eylül 4: Mustafa Kemal'in ba?kanl??? alt?nda Sivas Kongresi'nin toplanmas? ve 11 Eylül'de sona ermesi.

1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaay? Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Ba?kanl???'na saçildi.

1919 Ekim 22: Amasya Protokolü'nün imzalanmas?.

1919 Kas?m 7: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.

1919 Aral?k 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.

1920 Mart 20: ?stanbul'un ?tilaf Devletleri taraf?ndan ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama giri?imi.

1920 Mart 18: ?stanbul'da Meclis-i Mebusan'?n son toplant?s?.

1920 Mart 19: Mustafa Kemal taraf?ndan Ankara'da üstün yetkiyi ta??yan bir Millet Meclisi toplanmas? hakk?nda illere duyuruda bulunulmas?.

1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açt?.

1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Ba?kan? seçildi.

1920 May?s 5: Mustafa Kemal'in ba?kanl???nda ilk Hükümet'in toplant?s?.

1920 May?s 11: Mustafa Kemal, ?stanbul Hükümeti taraf?ndan ölüm cezas?na çarpt?r?ld?.

1920 May?s 24: Mustafa Kemal'in cezas? Padi?ah taraf?ndan onayland?.

1920 A?ustos 10: Osmanl? ?mparatorlu?u delegeleriyle ?tilaf Devletleri aras?nda Sevr Antla?mas?'n?n imzalanmas?.

1920 Ocak 9 / 10: Birinci ?nönü Sava??.

1921 Ocak 20: ?lk Te?kilat-? Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

1921 Mart 30 / Nisan 1: ?kinci ?nönü Sava??.

1921 May?s 10: Mustafa Kemal taraf?ndan Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulmas? ve Mustafa Kemal'in Grup Ba?kanl???'na seçilmesi.

1921 A?ustos 5: Mustafa Kemal'e Ba?kumandanl?k görevinin verilmesi.

1921 A?ustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Sava??'n?n ba?lamas?.

1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Sava??'n?n kazan?lmas?.

1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mare?allik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvan?n? almas?.

1922 A?ustos 26: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.

1922 A?ustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlup?nar Ba?kumandanl?k Meydan Sava??'n? kazanmas?.

1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! ?lk hedefiniz Akdeniz'dir, ?leri !" emrini vermesi.

1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun ?zmir'e girmesi.

1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in ?zmir'e geli?i.

1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmas?.

1922 Kas?m 1: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanat?n kald?r?lmas?.

1922 Kas?m 17: Vahdettin'in bir ?ngiliz harp gemisiyle ?stanbul'dan kaçmas?.

1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Han?m'la evlenmesi.

1923 Temmuz 24: Lozan Antla?mas?'n?n imzalanmas?.

1923 A?ustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Halk F?rkas?'n? kurmas?.

1923 A?ustos 11: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Ba?kanl???'na seçilmesi.

1923 Ekim 29: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurba?kan? olmas?.

1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeli?i kald?rmas? ve ö?retimin birle?tirilmesi hakk?nda aç?? nutkunu söylemesi.

1924 Mart 3: Hilafetin kald?r?lmas?, ö?renimin birle?tirilmesi, ?er'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanl???yla), Erkan?harbiyei Umumiye Vekaletinin kald?r?lmas? hakk?ndaki yasalar?n Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Te?kilat? Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

1925 ?ubat 17: A?ar?n kald?r?lmas?.

1925 A?ustos 24: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da ?apka giymesi.

1925 Kas?m 25: ?apka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

1925 Kas?m 30: Tekkelerin kapat?lmas? hakk?ndaki kanunun kabulü.

1925 Aral?k 26: Uluslararas? takvim ve saatin kabulü.

1926 ?ubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurba?kan? s?fat? ile ilk kez ?stanbul'a gitmesi.

1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultay?'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.

1927 Kas?m 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurba?kanl???'na seçilmesi.

1928 A?ustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakk?ndaki nutkunu söylemesi.

1928 Kas?m 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal taraf?ndan Türk Tarih Kurumu'nun kurulmas?.

1931 May?s 4: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurba?kanl???'na seçilmesi.

1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal taraf?ndan Türk Dil Kurumu'nun kurulmas?.

1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Y?ldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

1934 Kas?m 24: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi taraf?ndan ATATÜRK soyad?n?n verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1935 Mart 1: Atatürk'ün 4. kez Cumhurba?kanl???'na seçilmesi.

1937 May?s 1: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve ta??namaz mallar?n? da Ankara Belediyesi'ne ba???lamas?.

1938 Mart 31: Atatürk'ün hastal??? hakk?nda Cumhurba?kanl??? Genel Sekreterli?i'nin ilk resmi duyurusu.

1938 Eylül 15: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazmas?.

1938 Ekim 16: Atatürk'ün hastal?k durumu hakk?nda günlük resmi duyurular?n yay?n?na ba?lanmas?.

1938 Kas?m 10: Atatürk'ün ölümü. (Per?embe, saat: 09.05)

1938 Kas?m 11: ?stanbul ?ehir Meclisi'nin ola?anüstü toplant? yapmas?. Saraydaki Cumhurba?kanl??? forsunun indirilerek yerine yar?ya kadar indirilmi? Türk Bayra??'n?n çekilmesi.

1938 Kas?m 12: Atatürk'ün ölümü dolay?s?yla, Yüksek Ö?retim gençli?inin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanmas?.

1938 Kas?m 13: Gençli?in Taksim Cumhuriyet An?t? önünde toplanarak Atatürk'ün kurdu?u Cumhuriyet'i koruyacaklar?na ant içmeleri.

1938 Kas?m 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplant? yapt?.

1938 Kas?m 15: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulaca?? 21 Kas?m 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

1938 Kas?m 16: ?stanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Saray? Muayede Salonu'ndaki katafalk? önünde sabah?n ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar sayg? ve üzüntü içinde son görevlerini yapt?lar.

1938 Kas?m 19: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den al?nan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz z?rhl?s?na götürüldü.Yavuz z?rhl?s?yla ?zmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

1938 Kas?m 20: Atatürk'ün sevgilina?? Ankara'ya ula?t? ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'l?lar da son görevlerini sayg?yla yapt?lar.

1938 Kas?m 21: Atatürk'ün cenazesinin Etno?rafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulmas?.

1938 Kas?m 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin aç?lmas?.

1938 Aral?k 26: Atatürk'ün "Ebedi ?ef" san?yla an?lmas?n?n kabul edilmesi.

1953 Kas?m 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin aç?lmas?.

1953 Kas?m 10: Atatürk'ün cenazesinin An?t-Kabir'e nakledilmesi.

 

ATATÜRK ?NKILAPLARI (DEVR?MLER?)
I-Siyasi alanda yap?lan ink?laplar:
1- Saltanat?n Kald?r?lmas? (1 Kas?m 1922)
2- Cumhuriyet’in ilan? (29 Ekim 1923)
3- Halifeli?in Kald?r?lmas? (3 Mart 1924)
II-Toplumsal ya?ay???n düzenlenmesi:
1- ?apka ?ktisas? (giyilmesi) Hakk?nda Kanun (25 Kas?m 1925)
2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapat?lmas?na) ve Türbedarl?klar ile Birtak?m Unvanlar?n Men ve ?lgas?na Dair Kanun (30 Kas?m 1925)
3- Beynelmilel Saat ve Takvim Hakk?ndaki Kanunlar?n Kabulü (26 Aral?k 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulamas? kald?r?larak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de milletleraras? saat sistemi uygulamas? benimsenmi?tir.
4- Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin kulland?klar? metre, kilogram ve litre kabul edilmi?tir.
- Lakap ve Unvanlar?n Kald?r?ld???na Dair Kanun (26 Kas?m 1934)
6- Baz? Kisvelerin Giyilemeyece?ine Dair Kanun (3 Aral?k 1934). Bu kanunla din adamlar?n?n, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, mabet ve ayinler d???nda ruhani kisve (giysi) ta??malar? yasaklanm??t?r.
7- Soyad? Kanunu (21 Haziren 1934)
8- Kemal Öz Adl? Cumhurreisimize Atatürk Soyad? Verilmesi Hakk?nda Kanun (24 Kas?m 1934)
9- Kad?nlar?n medeni ve siyasi haklara kavu?mas?:
a- Medeni Kanun’la sa?lanan haklar
b- Belediye seçimlerinde kad?nlara seçme ve seçilme hakk? tan?yan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)
c- Anayasa’da yap?lan de?i?iklerle kad?nlara milletvekili seçme ve seçilme hakk?n?n tan?nmas? (5 Aral?k 1934)
III- Hukuk alan?nda yap?lan ink?laplar:
1- ?eriye Mahkemelerinin kald?r?lmas? ve Yeni Mahkemeler Te?kilat?n?n Kurulmas? Kanunu (8 Nisan 1934)
2- Türk Medeni Kanunu (17 ?ubat 1926)
Dini hukuk sisteminden ayr?larak laik ça?da? hukuk sisteminin uygulanmas?na ba?lanm??t?r.
IV-E?itim ve Kültür alan?nda yap?lan ink?laplar:
1- Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924). Bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve ö?retim kurumlar? Milli E?itim Bakanl???’na ba?lanm??t?r.
2- Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk?nda Kanun (1 Kas?m 1928)
3- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin Kurulu?u (12 Nisan 1931). Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu ad?n? alm??t?r (3 Ekim 1935). Kültür alan?nda yeni bir tarih görü?nü ifade eden kurumun kurulu?uyla ümmet tarihi anlay???ndan millet tarihi anlay???na geçilmi?tir.
4- Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulu?u (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu ad?n? alm??t?r (24 A?ustos 1936). Kurumun amac?, Türk dilinin öz güzelli?ini ve zenginli?ini meydana ç?karmak, onu dünya dilleri aras?nda de?erine yara??r yüksekli?e eri?tirmektir.
5- ?stanbul Darülfünunu’nun kapat?lmas?na Milli E?itim Bakanl???’nca yeni bir üniversite kurulmas?na dair kanun (31 May?s 1933). ?stanbul Üniversitesi 18 Kas?m 1933 günü ö?retime aç?lm??t?r

byAdnanoe

 

ATATURKUN TABUTU(cogunuz ?lk defa okuyacak)
 


ein Bild

 "ATATÜRK'ün NAA?ININ ETNOGRAFYA MÜZES?'NDEN ANITKAB?R'E TA?INMASI SIRASINDA YA?ANAN BAZI OLAYLAR."

 >>> >Kefen s?yr?ld? ve... 
 >>>> Özel solüsyonla ?slat?lm?? pamuk kitlesi kald?r?l?nca 
 >>>Ata'n?n yüzü ortaya ç?kt?. Derisi kahverengi bir hal alm??, ama hatlar? bozulmam??t?.Sanki uyuyordu... 
 8 Kas?m 1953 Pazar gecesi saat 23.00'da Prof. Dr. Kamile ?evki Mutlu'nun ev telefonu çald?. Prof. Mutlu, Ankara T?p Fakültesi Histoloji ve Ambriyoloji Kürsüsü Ba?kan?'yd?.Patalogdu. Arayan ise Ankara Valisi Kemal Aygün'dü... Aygün, "Hocam" dedi, "10 Kas?m günü Atam?z?n naa??n? An?tkabir'e ta??yaca??z. Bunun için bir komite kurduk. Naa?? geleneklere uygun olarak topra?a defnedece?iz. Ancak bozulmadan korundu?unu belgelemek için muayene etmenizi rica ediyoruz. 
 "Prof. Mutlu önce reddetti. Mutlu, o s?rada 40 derece ate?le yat?yordu. Hastal???n? gerekçe göstererek bu görevi bir ba?ka meslekta??n?n yapmas?n? rica etti. Ancak Vali Aygün ?srarc?yd?: "Ben sizi sarar sarmalar götürürüm, bu tarihi bir görev" dedi. Mutlu kabul etti ve 9 Kas?m sabah? Etnografya Müzesi'ne gitti. Ba?bakan Adnan Menderes oradayd?. Meclis Ba?kan? Refik Koraltan ve eski ba?kan Abdülhalik Renda da...Mutlu, görevden aff?n? istemekle ne büyük hata etti?ini o zaman anlad?. Gerçekten tarihi bir tan?kl?kt? bu... 
 Ata'n?n gül a?ac?ndan tabutu, 4 Kas?m günü, geçici kabrinden ç?kar?l?p müzenin holündeki mermer katafalka konulmu?tu. Bir hafta boyunca s?rayla ö?renciler, subaylar ve generaller katafalk ba??nda nöbet tutmu?tu. 
 Nihayet tabutun aç?lma günü gelip de komite üyeleri tamam olunca Prof. Kamile Mutlu "Ba?lay?n" talimat?n? verdi. Bunun üzerine tabutun vidalar? söküldü. Tahta tabutun içinde madeni bir sanduka bulunuyordu. Bu sandukada gaz birikmi? olma ihtimali dü?ünülerek önce bir burgu ile delik aç?ld?. Gaz ya da koku ç?kmad?.Sanduka tala? doluydu. Sandukan?n içi, muhafaza solüsyonu ile ?slat?lm?? tahta tala?? doluydu. Bu tala?, naa??n ayak yönüne do?ru topland?. Tala??n aras?nda, a?z? kapal? ve içi s?v? dolu bir ?i?e bulundu. Bu,cesedi muhafaza için kullan?lan solüsyondan bir numuneydi. Üzerinde terkibi yaz?l?yd?.Ata'n?n naa?? beyaz kefene sar?lm??, sonra kahverengi bir mu?ambayla kaplanm??t?.Sarg?lar? açmaya ba?lad?lar. Herkes nefesini tutmu?tu. Çünkü, "Naa? çürüyüp bozulmu?, ç?kan gazlar tabutu patlatm??, nöbetçi er, kokudan bay?lm??" diye bir sürü söylenti geziniyordu. Ve 15 y?l sonra ilk kez Ata'n?n yüzünü göreceklerdi.Kefenin sarg?lar? aralan?nca Prof. Kamile ?evki Mutlu, orada bulunanlar?n yard?m?yla katafalka ç?kt? ve Atatürk'ün yüzüne bakt?. Ata'n?n derisi kahverengi bir hal alm??, ama yüz hatlar? bozulmam??t?. 
 Menderes sapsar? olmu?tu Prof. Mutlu, gördü?ü tabloyu daha sonra ?öyle anlatacakt?; 
 "Yüzünü örten ?slak pamuk kitlesi kald?r?l?nca Ata'n?n heykel gibi duran yüzü ile kar??la?t?m. Uzun sar? saçlar?ndan ince bir tutam, sol göz kapa??n?n üzerine dü?mü?tü. Atatürk, Dolmabahçe Saray?'ndaki yata??nda uyuyor gibiydi." 
 Prof. Mutlu, kenarda bekleyen komite üyelerini tabutun ba??na ça??rd?. Onlar da tek tek tabutun içine bakt?lar.En ba?ta Ba?bakan Adnan Menderes vard?. Koyu renk tak?m elbisesi içindeki Menderes de yan?ndakilerin yard?m?yla katafalka ç?kt?,ürkek bir ?ekilde a?a??, tabuta do?ru bakt?. O an ne oldu?unu Prof. Kamile Mutlu'dan aktaral?m; 
 "Menderes çok heyecanland?.Rengi sapsar? oldu. Bir de bakt?m ki, müzenin kap?s?na do?ru gidiyor. Atatürk'ün yüzüne bakmad?. Tahmin ediyorum, kendinde o kuvveti bulamad?. En sona Abdülhalik Renda kalm??t?. O da Ata'yla kar?? kar??ya gelir gelmez tabutun yan?na y???l?verdi. Salondaki herkes Atatürk'ü tek tek gördükten sonra naa?, tekrar solüsyonla ?slat?ld?. Ata'n?n ba?? pamuklarla örtüldü ve vücudu beyaz kefenle sar?ld?. 
 Bu s?rada bir komiser,orada görevli adli t?p doçenti Dr. Cahit Özen'in yan?na yakla??p avucunda ta??d??? bir kâ??d? gösterdi ve ?öyle dedi: 
 "Bu kâ??d?,Atatürk'ün hem?iresi Makbule Han?m gönderdi.Kefenin içine Atatürk'ün gö?sü üstünekonmas?n? istiyor."Doç. Özen, kâ??da bir göz att?. Eski Türkçe bir ?eyler yaz?l?yd?. 
 "Böyle bir kâ??d? Atatük kabul etmez. Bize k?zar, dar?l?r" dedi. 
 Komiser kâ??d? katlay?p cebine koydu ve uzakla?t?. Bütün i?lemler bittikten sonra salonda bulunanlar naa??n iki yan?ndan geçip hep bir a??zdan besmele çektiler ve cesedi yeni tabuta yerle?tirdiler. 
 Bu tabut da 15 y?l içinde yatt??? büyük gül a?ac? tabutun içine konuldu. Üzeri bayrakla örtüldükten sonra kapa?? kapat?ld?. Ve 10 Kas?m sabah?, Ata'n?n naa?? 15 y?l önce onu Dolmabahçe'den Ankara'ya ta??yan top arabas?na yerle?tirilip son dura?? olacak An?tkabir'e ta??nd?. Art?k ebediyen orada kalacakt?... 
 Atatürk'ün tabutu, Menderes'in huzurunda aç?lm??t? Ata'n?n 15 y?l Etnografya Müzesi'nde bekletilen naa??,12 askerin omuzlar? üzerinde oradan al?nm?? ve 136 aste?menin çekti?i bir top arabas? ve matem mar?? e?li?inde An?tkabir'e ta??nm??t?. 
 Radyodan naklen yay?mlanan o görkemli tören, en az 15 y?l önceki kadar hüzünlüdür.Ancak o törenden hemen önce ya?ananlar, tarihçilerin pek ilgisini çekmemi?tir. Bilindi?i gibi, An?tkabir yap?lana dek, Atatürk'ün naa??n?n korunabilmesi için "tahnit" denilen bir i?lem yap?lm??t?. Gülhane Patolojik Anatomi profesörü Dr. Lütfi Aksu taraf?ndan gerçekle?tirilen bu i?lem s?ras?nda naa?a, ??r?ngayla özel bir formül enjekte edilmi? ve üzerine formüllerin yap??t?r?ld??? iki küçük ilaç ?i?esi, Ata'n?n koltuk altlar?na yerle?tirilmi?ti. Bu i?lem sayesinde Ata'n?n naa?? da -diyelim bugün Lenin'in mozolesinde oldu?u gibi - öldü?ü günkü haliyle korunabilirdi. Ancak ?slam dini, ölünün defnini ?art ko?tu?undan,geçici tahnitin bozulmas? ?artt?. 
 Nakilden önce, bu i?lem için bir komite kuruldu. O komite,törenden bir gün önce, Ba?bakan Adnan Menderes'in huzurunda Atatürk'ün tabutunun aç?lmas?n? kararla?t?rd?.Tabut aç?l?nca tahnit bozulacak ve ceset çürümeye ba?layacakt?.Bir ba?ka deyi?le Atatürk'ün (mumyalanm?? gibi) korunmu? naa??n? son görenler, o törene kat?lanlar olacakt?. 
 Atatürk'le ilgili belgesel çal??malar? s?ras?nda o törene kat?lanlar?n bir k?sm?yla konu?mu?tuk.Bu yaz?da yer alan bilgilerin bir k?sm? o tan?kl?klara, önemli bir bölümü ise de?erli Atatürk ara?t?rmac?s? Prof. Dr. Utkan Kocatürk'ün, Prof.Dr. Kamile ?evki Mutlu ile yapt??? sohbetten aktard?klar?na dayan?yor. 
 Ata'n?n yar?m as?r önceki son yolculu?u, san?r?m bu ayr?nt?larla daha da ilginç bir boyut kazan?yor. Atatürk'ü son görenler anlat?yor; 
 'Yüzünde iki günlük sakal vard?' Osman Ersoy ve Halide ?ntepe, 10 Kas?m 1953'te Etnografya Müzesi'nde asistan olarak çal???yorlard?. O yüzden 50 y?l önceki o töreni ve tabutun içindeki Atatürk'ü son kez görme f?rsat? buldular. 
 
?zlenimlerini ?öyle anlatt?lar: 
 OSMAN ERSOY: "Sa?l???nda görmemi?tim Atatürk'ü... Korkunç heyecanl?yd?m. Biz çal??anlar, asistanlar, memurlar s?ra ile katafalka ç?kt?k. Oldukça sararm?? ve küçülmü? bir çehre... 1 - 2 günlük sakal? vard?. Ka?lar? fevkalade iyi ?ekilde fark ediliyordu. Gözleri aral?kt?" 
HAL?DE ?NTEPE: "Tabut kapanmadan en son gittim bakt?m. Ba?? yana do?ru e?ikti. Yüzü hiç bozulmam??t?. Az?c?k sakallar? ç?km??t?. Hani insan hasret giderek ölürse, gözleri aral?k kal?rm?? ya, öyle aral?kt? gözleri... Ama bir ölü yüzü yoktu. Uyuyor gibiydi." 

Mekanlar? Cennet Olsun, Hepsi birer BA?BU?,  ALLAH Onlardan Raz?
Olsun, Eger Bu Vatanda nefes al?p soluyorsak, rahatça gezebiliyorsak,
Okudu?umuz bir?eyi anlayabiliyorsak Ona ve Onlara Minnetdar?z P?r?l P?r?l
Gençlik Geliyor Gerçegi Görüyor Yollar? aç?k Olsun, 
ah ATAM Sagolsayd?n.

 
ein Bild
                                                ONUNCU YIL NUTKU
        Türk Milleti


  Kurtulu? Sava??na ba?lad???m?z?n onbe?inci y?l?nday?z. Bugün
  Cumhuriyetimizin onuncu y?l?n? doldurdu?u en büyük bayramd?r.

  Kutlu olsun!

  Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne
  kavu?man?n en derin sevinci ve heyecan? içindeyim.

  Yurtta?lar?m!

  Az zamanda çok ve büyük i?ler yapt?k. Bu i?lerin en büyü?ü, temeli, Türk
  kahramanl??? ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.

  Bundaki muvaffakiyeti, Türk Milletinin ve onun de?erli ordusunun bir
  ve beraber olarak, azimkarane yürümesine borçluyuz.

  Fakat yapt?klar?m?z? asla kafi göremeyiz, Çünkü, daha çok ve daha
  büyük i?ler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

  Yurdumuzu, dünyan?n en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine
  ç?karaca??z. Milletimizi, en geni? refah vas?ta ve kaynaklar?na sahip
  k?laca?iz. Milli kültürümüzü, muasir medeniyet seviyesinin üstüne
  ç?karaca??z.

  Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmis as?rlar?n gev?etici zihniyetine
  göre de?il, asr?m?z?n sürat ve hareket mefhumuna göre dü?ünülmelidir.
  Geçen zamana nispetle daha çok çal??aca??z, daha az zamanda daha
  büyük i?ler ba?araca??z. Bunda da muvaffak olaca??m?za ?üphem
  yoktur.

  Çünkü,Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti
  çal??kand?r;Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti milli birlik ve
  beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmi?tir. Ve çünkü, Türk milletinin,
  yürümekte oldu?u terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafas?nda
  tuttu?u me?ale, müspet ilimdir.

  ?unu da ehemmiyetle tebaruz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti
  olanTürk milletinin tarihi bir vasf? da, güzel sanatlar? sevmek ve onda
  yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini,
  yorulmaz çal??kanl???n?, f?tri zekas?n?, ilme ba?l?l???n?, güzel sanatlara
  sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vas?ta ve
  tedbirlerle besleyerek inki?af ettirmek milli ülkümüzdür.

  Türk milletine çok yak??an bu ülkü, onu, bütün be?eriyette, hakiki
  huzurun temini yolunda, kendine dü?en medeni vazifeyi yapmakta
  muvaffak k?lacakt?r.

  Büyük Türk milleti!

  On be? y?ldan beri, giri?ti?imiz i?lerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi
  i?ittin. Bahtiyar?m ki, bu sözlerimin hiç birinde milletimin hakk?mdaki
  itimad?n? sarsacak bir isabetsizli?e u?ramadim.

  Bugün, ayn? iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir
  bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet oldu?unu,
  bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tan?yacakt?r. Asla
  ?üphem yoktur ki, Türklü?ün unutulmu? büyük medeni vasf? ve büyük
  medeni kabiliyeti, bundan sonraki inki?afi ile, at?n?n yüksek medeniyet
  ufkundan yeni bir güne? gibi do?acaktir.

  Türk milleti!

  Ebediyete ak?p giden her on senede, bu büyük millet bayram?n? daha
  büyük ?ereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlaman? gönülden
  dilerim.

  Ne mutlu Türküm diyene!


  Ankara, 29 Ekim 1933

  byAdnanoe


  Nutuk`un Gizli ?ifresi

  Beyin cerrah? Dr.Muammer Yüksel ile biyofizik uzman? Dr.Erhan K?z?ltan,bir bilimsel ara?t?rma için bir araya gelip çal??maya ba?lar.Bu ara?t?rma için gerekli olan bilgisayar program?n? Dr.Erhan K?z?ltan yazar. Program?n çal???p çal??mad???n? denemek için o s?rada bilgisayarda tam metni haz?r olarak bulunan Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihleri aras?nda CHP kongresinde okudu?u Büyük Nutuk'unu programa koyarlar. Bir süre sonra, program Nutuk'un içinde her kelimenin kaçar kez tekrarland???n? ortaya ç?kar?r.?ki bilim adam?, lk olarak Nutuk'da 19'ar kez tekrarlanan kelimeleri ilk kullan?m s?ralar?na göre bir araya getirerek bir metin ortaya ç?kar?rlar. 19 rakam? Atatürk'ün hayat?nda önemli bir yer tutmaktad?r.

  ÇÜNKÜ;

  *Atatürk,19.yüzy?l?n bitmesine 19 y?l kala 1881 de do?du.1881 19'un 99 kat?.

  *1881,Rumi takvime göre 1297'ye denk gelir.1+2+9+7:19

  *Selanik'de do?du.Selanik sözcü?ünün ''ebced'' (Arapça'da her harfin say?sal bir de?eri oldu?unu belirten hesap) hesab?yla de?eri 171'dir.171 19'un 19 kat?d?r.

  *Nüfüs kütü?ünde s?ra numaras? 19'dur.

  *Nüfus Cüzdan? numaras? 999814'tü.Bu say? 19'un 52 bin 306 kat?.

  *?stanbul Harp Okulu'na 1900'de kay?t oldu.1900 19'un 100 kat?d?r.Bu s?rada ya?? 19'du.

  *Harp Akademi'sine 57.inci devre olarak girmi?dir.57 19'un 3 kat?.

  *Atatürk Harp Okulunu 20'nci olarak bitirdi.Subaylardan birisi yabanc?yd?.Bu nedenle mezun olan 19'uncu subay oldu.

  *Yüz ba?? olarak orduya kat?l?? s?ras? 38'di.19'un iki kat?.

  *Çanakkale Sava?lar?'n?n zaferle sonuçlanmas?nda büyük rol oynayan 19.uncu tümeni kurdu.

  *19 may?s 1915' de albay oldu.

  *Komutan? oldu?u alay?n numaras?da 38' di.19'un 2 kat?.

  *Komutan? oldu?u bir ba?ka alay?n numaras? 57'ydi.19'un 3 kat?.

  *19 Mart 1916'da tu?general oldu.

  *19 Aral?k 1904'de Y?ld?z Saray?'na ça?r?ld?.

  *19 May?s 1919'da Samsun'a ç?karak Kurtulu? Sava??n? ba?latt?.O zaman 38 ya??ndayd?.Yani 19'un 2 kat?.

  *Atatürk'ü Samsun'a götüren Band?rma vapurunun 19 yolcusu vard?.

  *Samsun'da 19 gün kald?.

  *4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti.19 gün sonra 23 Temmuz'da Erzurum Kongre'sini toplad?.

  *4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra 27 Aral?k 1919'da Ankara'ya gitti.114 19'un 6 kat?.

  *Mili Mücadele'ye ba?lanmas? için komutanlar?yla yapt??? konu?man?n tarihi 19 Kas?m 1919'du.

  *TBMM'nin kurulmas?na 19 Mart 1920'de karar verdi.

  *19 Eylül 1921'de mera?ellik ve gazilik ünvan? ald?.

  *Gençli?e Hitabe'de 19 cümle vard?r.

  *Mustafa Kemal Atatürk ad?nda 19 harf var.

  *Atatürk'ün Latife Han?m ile olan evlili?i 912 gün sürdü.912 19'un 48 kat?.

  *10 Kas?m 1938'de öldü.1938 19'un 102 kat?d?r.

  *57 y?l ya?ad?.19'un 3 kat?d?r.

  Ya?am?n?n ilk 19 y?l?nda askerli?e haz?rland?.?kinci 19 y?l?nda asker olarak hizmet verdi.Üçüncü 19 y?l?nda ise ülkenin kurtar?c?s? ve devlet ba?kan? olarak görev yapt?.

  *Öldü?ünde yata??n?n alt?nda bulunan otomatik silahta 19 mermi vard?.

  *Cenaze namaz? 19 Kas?m 1938'de Dolmbahçe Camii'nde k?l?nd?.

  *Atatürk'ün ölümü üzerine silah arkada?? ?smet ?nönü'nün Türk Milletine yazd??? beyanname 19 cümledir.

  *Cenazesinde çal?nan Chopin'in cenaze mar??n?n numaras? 19'dur.Bu mar?ta 19 nota vard?r.

  *Miras olarak 19.000 lira b?rakm??d?r.Yani 19'un 1000 kat?.

  *''Ne mutlu Türküm Diyene'' cümlesi 19 harfdir.

  *''?stikbal Göklerdedir'' cümlesi de 19 harfdir.

  *?stanbul Akaretler'de kald??? evin numaras? 19'dur.

  ??te bu nedenle,NUTUK'da 19'ar kez tekrarlanan kelimelerden bir metin olu?turan Dr.Muammer Yüksel ile Dr.Erhan K?z?ltan,Osmanl?ca sözcükleri günümüz Türkçe'sine çevirir baz? eksik cümleleri,anlam?n? bozmayacak ?ekilde tamamlar.Sonuçta ortaya ?u ?a??rt?c? metin ç?kar.

  ''TÜM SEÇK?N TEMS?LC?LER M?LLETE H?ZMET ETMEK YER?NE GÖREVLER?N? YER?NE GET?RMEMEKTED?RLER.BUNLARIN KANUNLARA B?LF??L UYMALARI GEREKT???N? BEL?RT?N?Z.

  ?UNU SÖYLEY?N?Z:

  YAKIN ZAMANA KADAR MEVCUT FAAL?YETLER? BA?KA GÖZLE GÖRMEYE ÇABALAYANLAR ARTIK DURUMUN FARKINA VARMI?LARDIR.KUMANDANLARIN (ASKERLER VE YÖNET?C?LER) H?ZMET ETMELER?NE S?Z ENGEL OLUYORSUNUZ.OLAYLARI TAM OLARAK DÜ?ÜNEN HER K??? BUNUN NEDEN?N?N HÜKÜMET OLDU?UNU GÖRÜR.TÜM BA?KANLIK S?STEM? B?ZCE SU?ST?MAL ED?LMEKTED?R.TOPLANACAK TARAFLAR SAYICA AZ OLSA B?LE AZAM? SAYIDAK? DÜ?MANIN KAR?ISINDA DURMALIDIR.BU ÇA?RIYI YAPMASI GEREKEN YÜZ BA?ILARDIR.BÜYÜK ?EREFL? CEPHE DÜ?ÜNÜLMEL?D?R.

  Bu metin 2 bilim adam?n? çok ?a??rt?r.Çünkü günümüz Türkiye'si ile ilgili ipuçlar? vermektedir.Bir ba?ka deyi?le Atatürk,100 y?l önceden Türkiye'de olup bitecekleri görmü? gibidir.Dr.Muammer Yüksel ve Dr.Erhan K?z?ltan ara?t?rmalar? s?ras?nda 19'ar kez tekrarlanan sözcükler de bulur.Bu sözcüklerle olu?turdaklar? metin ise,Türkiye'deki bölücülük hareketinin ne a?amaya geldi?ini 100 y?l önceden gösterir gibidir.

  ''MAKSADIN ANLA?ILIYORDU.TAR?H? V?LAYET?N AHAL?S?N? BÖLÜP D?YARBAKIR KÜRT DEVLET?N?N KURULMASINA YOL AÇMAK.MEMLEKET?N ?Ç?NDE BULUNDU?U DURUM KES?NL?KLE B?R?S?N?N DURUMA MÜDAHALE ETMES?N? GEREKT?RCEKT?R.?Ç?NDE BULUNULAN SOMUTSUZ KO?ULLAR GERE??NCE BA?IMSIZ GRUPLAR HAREKETE GEÇECEKT?R.Y?RM? VAK?T SONRASINDA BU DE?ERLEND?RMEY? K?M YAPACAK VE EYLEME GEÇECEKT?R.

  Bu metinde yer alan ''Y?RM? VAK?T'' ifadesini ilgi çekici bulan iki bilim adam? bir ara?t?rma yapar.Vard?klar? sonuç ?a??rt?c?d?r.Güneydo?u'da bir Kürt devleti kurmak için yola ç?kan Abdullah Öcalan PKK'y? 1978'de kurmu?tur.Öcalan 1999'da yakalanm??t?r.Bir ba?ka deyi?le eylemlere ba?lad??? y?l ile yakaland??? y?l aras?nda 21 sene vard?r.Bu da Atatürk'ün ''Y?RM? VAK?T'' deyimine uygun bir zamand?r.?ki bilim adam?n?n yorumuna göre,bu 20 vakit dolmu?tur.Ve ülkenin bölünmesini engellemek için eyleme geçilmesi zaman? gelmi?tir.Nutuk'u iki bölüm halinde kitapla?t?r?ld???n? göze alan Dr.Muammer Yüksel ile Dr.Erhan K?z?ltan,kitab?n 'belgeler' bölümünde de 19'ar kez geçen sözcükleri aray?p bulur ve yeni bir metin ortaya ç?kar?r.

  ''DÜ?ÜNDÜKLER?N? AÇIKÇA SÖYLEYEN PEK ÇOK K???N?N ORTAK F?KR?;HÜKÜMET?N BUGÜN DÜNYAYA YAKIN DURMASININ ASIL NEDEN?N?N SEC?MLE KEND?LR?NE VER?LEN GÜCÜ KULLANARAK S?STEME RESMEN AYKIRI F?K?RLER? UYGULAMAYA CALISMASIDIR.GERCEK YÜZÜ BELL? OLMAYAN AZINLIKTA OLAN YÖNET?M MERKEZ?, GERCEK YÖNET?M?N,ANKARA'NIN D?KKAT?N? CEKMEK ZORUNDADIR.RÜ?VETC? VAL?LER?N (YÖNET?C?LER) CUMHUR?YET ?LKELER? YER?NE KEND? ÇIKARLARINA YÖNELMELER? MÜDAHALEY? GEREKT?R?R.''

  Dr.Muammer Yüksel ile Dr.Erhan K?z?ltan bu son metni günümüz Türkiye'sini anlatt???n? dü?ünüyor.?ki bilim adam? bu çal??may? kitap haline getirdi.'Neden Kitap'tan ç?kan ve ''NUTUK'DAK? G?ZL? H?TAPE'' ad?n? ta??yan kitab?n önümüzdeki günlerde epey tart??ma yarataca?? ortada.Çünkü kitapta Atatürk'ün Gençli?e Hitabe'sinin hangi anlama geldi?i ve hitabedeki uyar?lar?n hangi zaman diliminde geçerli olaca?? da yine 19 formülü ile aç?klan?yor. Sonuç olarak;

  ZAMANININ ?LER?S?NDEK? ADAM OLARAK N?TELENEN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 100 YIL ÖNCE YAZDI?I NUTUK,GÜNÜMÜZ TÜRK?YE'S?N?N ?Ç?NDE BULUNDU?U DURUMU ÇOK NET OLARAK ORTAYA KOYUYOR.

   

 byAdnanoe